Algemene Voorwaarden Very British Webshop

(KvK 69213206)

 

 Artikel 1 - WEBSHOP

1.1

De webshop is onze hobby en een uiting van onze passie voor Groot Brittannië. Een passie die wij delen door artikels op onze site www.verybritish.nl over Britse cultuur, tradities en natuur en door het aanbieden van artikelen die wij zelf mooi en leuk vinden en voor een redelijke prijs beschikbaar willen stellen via onze webwinkel.  https://cdn.myonlinestore.eu/943fbc36-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/ 

1.2

Onze webshop is wordt gehost door Mywebwinkel. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie. 

1.3

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen. 

1.4

Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies

1.5

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politiie

1.6

Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan wij u graag te woord.

1.7

Onze artikelen zijn veelal pre-loved (tweede hands) tenzij nadrukkelijk wordt vermeld dat het om een nieuw artikel gaat.

1.8

Voor de vakantiewoningen die wij vermelden op de site en de webshop geldt dat wij bemiddelen in het contact tussen u als klant en de verhuurder. Hiervoor worden aan u als klant geen kosten in rekening gebracht. Nadat het contact tot stand is gekomen is, stop onze rol en mogelijke aansprakelijkheid

 

 

Artikel 2.1 ONTBINDINGSRECHT

2.1.1

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

2.1.2

De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

2.1.3

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Very British webwinkel, email: [email protected] ) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail: [email protected] ) op de hoogte stellen van  uw beslissing de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding, maar bent hiertoe niet verplicht U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze webwinkel [https://cdn.myonlinestore.eu/943fbc36-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

 2.1.4  

Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

 

Artikel 2.2 GEVOLGEN VAN DE ONTBINDING

2.2.1     

Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

2.2.2     

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

2.2.3     

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te ontbinden aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

2.2.4     

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

2.2.5     

Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn etenswaren en tijdschriften. Voor cd's en dvd's dient de verzegeling niet verbroken te zijn. Is de verzegeling verbroken, dan kunnen wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan maken.

2.2.6     

Voor de vakantiehuizen waarop wij u wijzen op onze site geldt dat wij optreden als bemiddelaar in de tot stand brengen van het contact tussen u en de vakantiewoning verhuurder. Wij bieden dit contact aan omdat we zelf goede ervaringen hebben met deze woningen en de eigenaren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (financiële) schade, teleurstelling of niet geleverde diensten of kwaliteit als gevolg van het tot stand gekomen contact

 

3 De overeenkomst

3.1.       

De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en de betaling heeft voldaan. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product. 

3.2.       

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.       

U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Levering vindt plaats nadat de betaling door ons is ontvangen.

3.4.       

Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.    

3.5.       

Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug.    

3.6.       

De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.                                              

 

 

Artikel 4 - De prijs

4.1.      

De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW indien deze verschuldigd is . De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.3.       

De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld. Als in onderling overleg een andere prijs is overeengekomen, zullen wij dit schriftelijk of doormiddel van een mail bevestigen         

4.4.       

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

 

Artikel 5 - Klachten en garantie

5.1.       

Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch of doormiddel van email aan ons gemeld te worden. Wij staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product

5.2.      

Klachten over nieuwe producten zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

5.3.       

Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

5.4.       

Op de producten dat wij aan u leveren, is , tenzij anders vermeld, geen garantie van toepassing

 

 

Privacy statement

Very British is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ery British is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Very British verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Very British verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Very British analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Very British verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Very British neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Very British) tussen zit. Very British gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  

Google Analytics : Voor het verzamelen en analyseren van niet gepersonifieerde geven over website gebruik, surf gedrag van bezoekers en woonplaats bezoekers.

Mijn Webwinkel: voor het aanbieden van onze producten en het verwerken van bestellingen en generen facturen in de webshop (mijnwebwinkel.nl/winkel/verybritish/)

Yourhosting: voor het onderhouden van de website (verybritish.nl)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Very British bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer: bewaartermijn 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Very British verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Very British blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Very British gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Very British en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Very British wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Very British neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 

 

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2021 VeryBritish | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?